close

Ngành

Tận dụng mạng lưới toàn cầu và chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp khách hàng dịch vụ toàn diện. Chúng tôi hiểu mỗi tình huống không giống nhau, đó là lý do vì sao chúng tôi tập trung chú tâm từng khách hàng trong mọi tình huống.

  • Hàng không, Quốc phòng & Chính phủ
  • Doanh nghiệp & Ứng dụng Công nghệ
  • Người tiêu dùng, Giải trí & Bán lẻ & Thương mại Điện tử
  • Dịch vụ Tài chính & Fintech
  • Công nghiệp
  • Truyền thông
  • Công nghệ Viễn thông & Phần mềm
Nội dung
Tận dụng mạng lưới toàn cầu và chuyên môn của chúng tôi.
Gặp gỡ thành viên của chúng tôi